Contact : +389 (02) ---- ------ - Email: advokati@milanovic-josifovski.mk

Macedonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Застапување и правен консалтинг од областа на трговското право;
Утврдување на правниот статус на менаџерите;
Изготвување на менаџерски договори;
Изготвување на сите видови договори од областа на трговското право;
Организирање на собрание на акционери;
Застапување на собрание на акционери
Заштита на акционерски права;
Зголемување и намалување на основна главнина на трговските друштва;
Статусни промени на трговските друштва;
Преобразба на трговски друштва од една во друга форма;
Подготовка на одлуки на Управни, Надзорни и Одбори на директори;
Решавање и посредување на спорови меѓу содружници во ДОО;
Изготвување на сите видови правни акти на трговските друштва;
Правен консалтинг на проблематика од Законот за трговските друштва;
Основање на сите видови на трговски друштва;
Големи зделки и зделки со заинтересирани страни согласно ЗТД.

Новости

Најновите закони

 

За нас

МИЛАНОВИЌ- ЈОСИФОВСКИе динамична, амбициозна и иновативна адвокатска канцеларија, која тежнее кон воспоставување на долгорочна деловна соработка со клиентите, на основа на принципот на меѓусебна доверба и почитување.Повеќе

Контакт информации

ул.”Мирче Оровчанец” бр.16/3
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3220 284

advokati@milanovic-josifovski.mk

lawyers@milanovic-josifovski.mk

Новости

Наскоро повеке информации и фотографии...... ..