Contact : +389 (02) ---- ------ - Email: advokati@milanovic-josifovski.mk

Macedonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
 1. Право за заштита на конкуренцијата
 2. Право на медиуми и телекомуникации
 3. Право за заштита на потрошувачите
 4. Право на интелектуална сопственост
 5. Право на приватност и заштита на лични податоци
 6. Трудово право
 7. Менаџмент и човечки ресурси
 8. Право на недвижностите, вклучително и право на градење
 9. Право на јавни набавки
 10. Корпоративно право и деловно работење
  1. -статусни промени
  2. -основање, спојување и престанок на трговски друштва и други
  3. организациони форми
  4. -стечај и ликвидација итн.
 11. Облигационо (договорно право)
  1. -договори
  2. -преговори
  3. -правни мислења
  4. -длабинска правна анализа (due diligence)
 12. Граѓанско право
 13. Кривично право, одбрана и застапување пред надлежните судови во РМ, како и пред ICC и ICTY
 14. Управно право и постапка, застапување пред органите на државната управа и управните судови
 15. Застапување пред меѓународни институции, постојани и ad hoc судови, меѓународни арбитражи (UNCITRAL и

Новости

Најновите закони

 

За нас

МИЛАНОВИЌ- ЈОСИФОВСКИе динамична, амбициозна и иновативна адвокатска канцеларија, која тежнее кон воспоставување на долгорочна деловна соработка со клиентите, на основа на принципот на меѓусебна доверба и почитување.Повеќе

Контакт информации

ул.”Мирче Оровчанец” бр.16/3
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3220 284

advokati@milanovic-josifovski.mk

lawyers@milanovic-josifovski.mk

Новости

Наскоро повеке информации и фотографии...... ..